Warunki uczestnictwa w grze online „ElgydiumDefender”

1.09.2014

 

I. Postanowienia Ogólne

 

1. Organizatorem gry online jest firma "Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie 00-762, ul. Belwederska 20/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000010956, NIP 5213108066, zwana dalej "Organizatorem".

2.Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.) (dalej "Ustawa o ochronie danych osobowych"). Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia ZwycięzcówKonkursu, a następnie przesłania nagród.

3.Organizator posiada prawa autorskie do gry „ElgydiumDefender” zwanej w dalszej części regulaminu „Konkursem”.

4. Organizator oświadcza, że gra online „ElgydiumDefender” nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą losową, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. Nr 09, poz. 1540.), której wynik zależy od przypadku.

5. Osoba, która przystępuje do gry:

a) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych  przez Organizatora w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie

b) oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania swoich danych

c) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych  osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w grze

6. Celem konkursu jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz dbanie o zęby i higienę jamy ustnej a także przekazanie informacji o produktach Elgydium.

 

II. Uczestnicy

 

1. Uczestnictwo w grze jest dobrowolne.

2.W grze mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs skierowany jest do osób w wieku od 5 lat zwanych dalej „Uczestnikami”. Osoby małoletnie reprezentowane są przez przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego.

3.W grze online „ElgydiumDefender” nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Udział w konkursie i związane z nią udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

5.Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa, mogą przystąpić do niego. Przystąpienie następuje z chwilą spełnienia łącznie następujących czynności:

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go

b) spełnienie wymogów gry opisanych w regulaminie konkursu „ElgydiumDefender”

6. Osoba, która przystąpiła do gry online (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnicy, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie zostaną pominięci podczas wyłaniania wygranych.

Miejsce gry: „ElgydiumDefender” jest zaimplementowana na stronie www.eludril.pl

 

 

III. Zasady i przebieg

 

1. Gra online przebiega w przedziałach miesięcznych: 01 – 30.09.2014, 01 – 31.10.2014, 01 – 30.11.2014, 01 – 31.12.2014.

Zasady gry „ELGYDIUM DEFENDER”

- Gra „ElgydiumDefender” jest grą online w technologii dwuwymiarowej 2D, typu strzelanki

- Celem gry jest ochrona zębów poprzez niszczenie atakujących je bakterii

- Punkty zdobywa się za każdą zniszczoną bakterię

-Punkty traci się kiedy bakteria uderzy w pastę lub ząb. Gra kończy się w momencie zniszczenia zęba przez atakujące je bakterie

- W trakcie gry przysługują dwa rodzaje bonusów:

·          szczoteczka do zębów: Dostępna do wykorzystania trzykrotnie w grze, pozwala na uleczenie ubytków w zębach powstałych na skutek trafień przez bakterie

·          płukanie jamy ustnej:  Dostępne do wykorzystania tylko raz, niszczy bakterie i daje dodatkowe punkty

 

- Po wygranej grze przysługuje możliwość rejestracji Gracza i wygrania nagrody

- W grę można grać bez konieczności rejestracji

2. W każdy pierwszy dzień kolejnego miesiąca po zakończeniu poprzedniego miesiąca spośród graczy zostanie wybranych 15 osób/zwycięzców, które zdobyły najwięcej punktów w grze. Zwycięzcy Konkursu zdobywająnagrody.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie e-mailu w ciągu 5 dni.

4. Nagrody to zestaw: pasta do zębów Elgydium plus szczoteczka do zębów Elgydium o wartości 30 zł, do wyboru Zestaw Elgydium Kids lub Zestaw Elgydium Junior.

5. Nagroda składa się z dwóch części:

5.1. części niepieniężnej, czyli wartości wygranych nagród (zestawów)

5.2. części pieniężnej stanowiącej 11,11% wartości niepieniężnej z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody niepieniężnej

6. Wszystkie nagrody zostaną przesłane indywidualnie do Zwycięzców, którzy potwierdzili swój udział w grze, drogą pocztową w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników na koszt organizatora.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

8. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej

9. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.eludril.pl

 

IV. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora

 

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

Regulamin jest dostępny w siedzibie firmy Organizatora oraz na stronie www.eludril.pl

2. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w grze „ElgydiumDefender”.

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem orazpostanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest Organizator. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w grze uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w niej tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnienie przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów lub prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek i reputację.

6. Organizator gry online „ElgydiumDefender” ma prawo usunąć wszystkie wpisy wprowadzone do gry, które nie są zgodne ze strategią marketingową firmy Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o. o.

7. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania gry online „ElgydiumDefender”. W takim przypadku Organizator  poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenia lub zniekształcenie takiego połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną

b) jakiekolwiek problemy wynikające z działania strony www.eludril.pl

c) szkody jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami ze stronąwww.eludril.pl